Algemene Voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor aankopen gedaan op www.evofilm.be, onderdeel van NOLINGO EHANDEL AB. Let op: het herroepingsrecht geldt uitsluitend voor consumenten en is niet van toepassing voor op maat gemaakte artikelen. Lees daarom zorgvuldig onze Algemene Voorwaarden voor onze garanties en aanvullende annuleringsvoorwaarden.

1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2. NOLINGO EHANDEL AB: Algemene Voorwaarden Overeenkomst wordt aangegaan met NOLINGO EHANDEL AB, geregistreerd bij de Zweedse Kamer van Koophandel (Bolagsverket) met nummer SE5568089659, en kantoorhoudend te: Dragaregatan 5, 254 42 Helsingborg, Zweden

1.3. Website: de website van NOLINGO EHANDEL AB, te vinden onder de URL www.evofilm.be en alle bijbehorende subdomeinen.

1.4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met NOLINGO EHANDEL AB en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen NOLINGO EHANDEL AB en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van NOLINGO EHANDEL AB zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor NOLINGO EHANDEL AB slechts bindend, indien en voor zover deze door NOLINGO EHANDEL AB uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij door NOLINGO EHANDEL AB gestelde voorwaarden.

3.2. Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt NOLINGO EHANDEL AB onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3.3. NOLINGO EHANDEL AB geeft de Klant het recht om een bestelling te wijzigen of annuleren door binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling via e-mail ([email protected]) contact met ons op te nemen om ons op de hoogte te stellen van de gewenste wijzigingen/annulering, zelfs als de bestelling op dit moment al is verwerkt.

3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft NOLINGO EHANDEL AB het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

3.4. NOLINGO EHANDEL AB kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien NOLINGO EHANDEL AB bij dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

4. Prijzen

4.1. Alle op de website en in andere van NOLINGO EHANDEL AB afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2. Er worden verzendkosten gerekend ter hoogte van 9,95 euro per pakket voor verzendingen aan adressen binnen Nederland.

4.3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. NOLINGO EHANDEL AB kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van NOLINGO EHANDEL AB afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4.4. NOLINGO EHANDEL AB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

5. Betaling

5.1. De Klant dient betalingen aan NOLINGO EHANDEL AB volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. NOLINGO EHANDEL AB is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

6. Levering

6.1. Zodra de bestelling door NOLINGO EHANDEL AB is ontvangen, stuurt NOLINGO EHANDEL AB de producten met inachtneming van het in lid 6.3. van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2. NOLINGO EHANDEL AB is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

6.3. De verwachtte levertermijn aan adressen binnen Nederland bedraagt 3-8 werkdagen, inclusief de productietijd. Levering wordt uitgevoerd door UPS naar een UPS Accesspoint waar de zending wordt opgehaald door de koper.
Bestellingen voor bestemmingen buiten Nederland dienen geplaatst te worden via www.evofilmshop.com.

6.4. Indien NOLINGO EHANDEL AB de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan in kennis. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.5. NOLINGO EHANDEL AB raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.7. NOLINGO EHANDEL AB is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

6.8. Indien levering niet mogelijk is door gebrekkige of ontoereikende adresgegevens of wanneer het pakket wordt teruggestuurd naar NOLINGO EHANDEL AB nadat deze door de ontvanger is geweigerd bij levering, of niet tijdig is opgehaald, blijft de Klant volledig aansprakelijk voor de betaling van het op maat gemaakte product. Er zal in deze context geen restitutie plaatsvinden.

6.9. Indien levering niet mogelijk is door gebrekkige of ontoereikende adresgegevens of wanneer het pakket wordt teruggestuurd naar NOLINGO EHANDEL AB nadat deze door de ontvanger is geweigerd bij levering, of niet tijdig is opgehaald, kan NOLINGO EHANDEL AB op verzoek van de Klant de zending binnen 4 weken opnieuw verzenden tegen een verzend- en administratievergoeding van 25 euro. Na 4 weken zal het artikel vernietigd worden en is het niet langer mogelijk deze opnieuw te verzenden. Je dient in dit geval een nieuwe bestelling te plaatsen.

7. Herroepingsrecht

7.1. Alle EVOFILM® artikelen vervaardigd door NOLINGO EHANDEL AB worden op maat gemaakt, waardoor het herroepingsrecht niet van toepassing is. De Klant heeft geen recht de op afstand gesloten overeenkomst met NOLINGO EHANDEL AB te ontbinden.
7.2. Om de Klant zo goed mogelijk bij te staan, geeft NOLINGO EHANDEL AB de Klant het recht om een bestelling uiterlijk binnen 24 uur na het plaatsen te wijzigen of annuleren door via e-mail ([email protected]) contact met ons op te nemen om ons op de hoogte te stellen van de gewenste wijzigingen/annulering, zelfs als de bestelling op dit moment al is verwerkt.

8. Productkwaliteit

8.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door NOLINGO EHANDEL AB een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

8.2. NOLINGO EHANDEL AB staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat NOLINGO EHANDEL AB er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt NOLINGO EHANDEL AB daarvan schriftelijk per e-mail in kennis te stellen.

8.4. Indien NOLINGO EHANDEL AB de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de Klant betaalde prijs over het product.

9. Klachtenprocedure & Garantie 

9.1. Indien de Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande Productkwaliteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van NOLINGO EHANDEL AB, dan kan hij bij NOLINGO EHANDEL AB telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.
9.2. Als defect wordt beschouwd bijvoorbeeld een productie- of materiaalfout, of onjuiste informatie over het artikel. Gewone slijtage, of schade aan het artikel die door de Klant is veroorzaakt, valt hierbuiten en wordt niet als defect beschouwd.
9.3. Om de Klant zo goed mogelijk bij te staan, stelt NOLINGO EHANDEL AB aanvullende garanties beschikbaar. Indien er spijt van de aankoop optreedt, kan de Klant gebruik maken van de 14 dagen terugkoopgarantie. Indien er een akkoord wordt bereikt tussen NOLINGO EHANDEL AB en de Klant, zal NOLINGO EHANDEL AB een deel van de artikelprijs restitueren. Lees meer over alle geldende aanvullende garanties hier.
Om in aanmerking te komen voor de aanvullende garanties dient Klant NOLINGO EHANDEL AB te contacteren.

9.4. NOLINGO EHANDEL AB geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal NOLINGO EHANDEL AB binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.

9.5. De Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

10. Persoonsgegevens & Privacybeleid

10.1. NOLINGO EHANDEL AB verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: https://www.evofilm.nl/raamfolie/privacybeleid

11. Overige

11.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in het land waar Klant gevestigd is, of Zweden, waar NOLINGO EHANDEL AB is gevestigd.

11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

11.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

12. Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan schriftelijk of per e-mail contact met ons op:

EVOFILM®, NOLINGO Ehandel AB, Dragaregatan 5, 254 42 Helsingborg, Zweden

Telefoon: +46 42 448 04 49

E-mail: [email protected]
Btw-nummer: SE5568089659